​En ren jord åt alla

Synpunkter på EU-kommissionens rapport:

Svensk Torv har skrivit ett remissyttrande över Meddelande från EU-kommissionen En ren jord åt alla – en europeisk strategisk långsiktig vision för en stark, modern, konkurrenskraftig och klimatneutral ekonomi.

Vi  framhåller att vi ser positivt på dokumentet som helhet, men vi har invändningar och förslag på förbättringar som vi framför i vårt remissyttrande.

Läs Svensk Torvs yttrande här>>

Här hittar du underlaget från Miljö- och energidepartementet >>

​Meddelandet och bilagda beräkningsdokument finns att hämta på kommissionens hemsida >>
( svenskspråkig version ännu inte publicerad)

Länkar