2020 – Året då beredskap blev viktigt

2020 har varit ett minst sagt annorlunda år. Pandemin har satt ännu mer fokus på hur viktigt det är att den svenska torven får en rättvis bedömning och lyfts som den inhemska råvarutillgång den är, både för de gröna näringarna och vår energiförsörjning

Torvbranschen, liksom flera andra verksamheter, har dock stora problem när det gäller tillståndsprocesserna. Dessutom skiljer sig bedömningarna åt beroende på vilken länsstyrelse som har hand om ansökningen. Detta har vi uppmärksammat i vår tidning, på vår hemsida och i sociala medier samt i tidningen Bioenergi, läs krönikan här.

Vi fortsätter oförtrutet att informera om torven och att verka för att torv och torvmark förvaltas på ett hållbart sätt samt företräda torvbranschen i kontakter med regering, riksdag och olika myndigheter och organisationer samt EU.

Vi vill tacka alla medlemmar och samarbetspartner för det gångna året och för ert engagemang för Sveriges klimatanpassade torvbruk, som är unikt i Europa.

Vi ser fram emot fortsatt gott samarbete 2021!

Våra remissvar till EU och Regeringen

Svensk Torv har i december skickat in våra synpunkter på EU:s förslag om taxonomin, ”Torvbrukets som klimatresurs och viktig råvara saknas i förslaget till taxonomi” 

Vi har även lämnat synpunkter på Naturvårdsverkets underlag inför Sveriges rapportering av LULUCF-åtgärder som är missvisande och innehåller sakfel.
Här hittar du våra remissvar.

Tillståndsmyndigheterna blandar ihop äpplen och päron

Tidningen Svensk Torv

I diskussionerna om klimatförändringarna blandas orörda våtmarker ihop med redan dikade våtmarker, vilket får stora konsekvenser för den svenska torvbranschen. När politiker, myndigheter, domstolar och andra beslutsfattare inte förstår – eller vill se – skillnaden mellan dessa två helt olika naturty­per blir synen på klimatförändringarna vinklad och rättsosäker. Läs mer i senaste numret av Tidningen Svensk Torv.
Här hittar du flera nummer av tidningen.

Ny medlemsavgiftsmodell från 2021

På Höstmötet beslutades om en ny modell för medlemsavgifter. Förslaget bygger på en transparent modell och är en följd av en förändrad situation för torvbruket. Läs mer på Medlemssidan. Där finns även information om vilka medlemsförmåner som ingår i medlemskapet i Svensk Torv.
Läs mer på medlemssidorna.

Branschföreningen Svensk Torv
Länkar