Återupprätta torvbruket

Två kommittémotioner, det vill säga motioner som hela partiet står bakom, som yrkar på stöd för torvbruket har lämnats in av Sverigedemokraterna. Det är det enda parti som inför riksdagsåret skrivit motioner som yrkar på att torvbruket och torv ska stödjas och bevaras.

Till skillnad från enskilda motioner som endast den eller de riksdagsledamöter som lämnat in motionen ställer sig bakom är kommittémotioner, eller så kallade partimotioner, motioner med yrkanden som hela partiet behandlat och ställer sig bakom. Det är den starkaste formen av motioner och det som motionerna yrkar som förslag till riksdagsbeslut, tas upp i en riksdagsdebatt i början av 2023.

Återupprätta torvbruket utan avkall på miljö och klimat

De två kommittémotionerna som Sverigedemokraterna (SD) lämnat in handlar om hela torvbrukets samt om energitorv. ”Återupprätta torvbruket utan avkall på miljö och klimat” (2022/23:968) har 13 yrkanden som förslag till riksdagsbeslut. Yrkandena handlar bland annat om att tillsätta en utredning om hur tillvaratagandet av torv för alla användningsområden kan öka. Att tillståndverksamheten också måste utredas för att förenkla tillstånd på lämpliga marker. Andra förslag till riksdagsbeslut är att energitorv ska klassas som ett additiv och ett beredskapsbränsle och att markanvändningen ”dikade torvmarker” tydliggörs.

– Torvbruket i Sverige är hotat trots att det är viktigt såväl som odlingssubstrat och som energikälla. Att så kunnat bli fallet är djupt olyckligt och faktiskt helt onödigt. En åtgärd som regeringen nu bör genomföra för att bidra till att minska den akuta brist på marker godkända för torvbruk som nu råder, är att snarast ålägga statliga Sveaskog att skyndsamt anvisa marker lämpliga för torvbruk på sina markinnehav och i samverkan med torvföretagen, säger Mats Nordberg, riksdagsledamot, som undertecknat kommittémotionen från SD tillsam¬mans med fem riksdagskollegor.

En hållbar energipolitik

Kommittémotionen ”En hållbar energipolitik” ((2022/23:944) tar i tre olika yrkanden upp att riksdagen ska besluta att regeringen ska verka för att torv klassas som förnybart i EU och att torv från redan dikade torvmarker inte ska behöva utsläppsrätter inom EU-ETS. Ytterligare ett yrkande i kommittémotionen är att utreda förutsättningarna för ett ökat skördande av torv på påverkad torvmark.

– Vi vill att EU ska behandla torv från dikade torvmarker på samma sätt som övriga biobränslen och att det bör övervägas om att kraftvärmebränsle med en viss inbladning av torv ska kunna klassas som ett miljöbränsle likt E85, säger Tobias Andersson, riksdagsledamot, som undertecknat kommittémotionen från SD tillsammans med fyra riksdagskollegor.

Text: Ingrid Kyllerstedt

Foto: Gustav Krohn-Rime
Foto: Gustav Krohn-Rime
Länkar