Förtydligande: ta tillvara torven före återvätning

Branschföreningen Svensk Torv motsätter sig inte återvätning där så är möjligt och lämpligt, men anser att råvaran torv först bör tillvaratas för att ge ett bättre efterbehandlingsresultat men också för att råvaran inte ska förslösas utan komma samhället till nytta.

Torvbruket och Branschföreningen är måna om ett fortsatt svenskt torvbruk och förespråkar istället att torven tas tillvara där så är möjligt och lämpligt innan man dämmer diken i dessa marker.

Återvätning förs fram som en effektiv åtgärd att stoppa emissioner, men det finns alternativ som har samma gynnsamma klimateffekter och som bygger på att torven tas om hand och nyttiggörs. Andra effektiva efterbehandlingsmetoder är att anlägga öppna landskap med fågelsjöar/ våtmarker, solcellsparker med paludikultur, lövskog/ blandskog samt en kombination av dessa metoder.

Nygårdsmyren efter avslutad torvtäktverksamhet. Foto: Mats Henriksson, Neova
Nygårdsmyren efter avslutad torvtäktverksamhet. Foto: Mats Henriksson, Neova
Länkar