Hasselfors Garden – ett företag med djupa rötter

Hasselfors Garden AB är en del av Kekkilä-BVB som ingår i finska Neova Group. Kekkilä-BVB är ett av Europas ledande företag inom jord och odlingssubstrat. Företaget erbjuder produkter och tjänster för professionella växthusodlare, konsumenter, samhällsplanerare och markanläggare i över 100 länder.

I slutet på 1800-talet riskerade smidesugnarna i Hasselfors att slockna i brist på träkol. Torven blev räddaren i nöden. I Hasselfors installerades 1874 en så kallad vällugn som kunde eldas med torv och därmed blev torvhanteringen en del i brukets verksamhet. 1889 uppförde Hasselfors den första torvströfabriken i Porla och den följdes av Stockåsfabriken 1898.
Stallströet blir en viktig och positiv del vid brukets omstrukturering från järnhantering till träindustrisågverk. Under 1910–20-tal växer torvströfabrikerna i landet som svampar ur jorden. Under 1930-talet kommer dåliga tider som även drabbar torvindustrin. Depressionen föder en viktig export på USA som startar 1933 och som fortgår, med avbrott för andra världskriget, in på 1960-tal.

En historisk bild av bärgning av torv vid Sandhagsmossen.
En historisk bild av bärgning av torv vid Sandhagsmossen. Foto: Hasselfors Garden.

Torv som jordförbättringsmedel

Efter andra världskriget förändras jordbruket mot större enheter och nya utgödslingsmetoder. Stallströvolymerna sjunker kraftigt. I Hasselfors föds tankar om nya torvprodukter utan anknytning till jordbruket. 1957 startar ett intensivt utvecklingsarbete mot denna målsättning.

Genombrottet kommer 1961. Då lanseras torv som jordförbättringsmedel – Solmullen är född. 1960-talet blir en expansiv och god tid för Hasselfors. Fabriker och mossar köps upp i Syd- och MellanSverige. 1969 produceras ca 500.000 m³ torvprodukter vid 14 fabriker.
1968 inleds en ny intensiv utvecklingsperiod mot fabrikstillverkade jordar och ett hårdkomprimerat sortiment. En försöksstation byggs med laboratorium, växthus och försökstillverkning. Utvecklingen bär frukt. 1975 resp 1976 byggs torvfabrikerna vid Mosås (Örebro) och Köpinge Myr (Perstorp) om till jordfabriker.

P-jord har funnits i mer än 50 år.
P-jord har funnits i mer än 50 år. Foto: Hasselfors Garden

Ägarbyten

1995 köper AssiDomän hela Hasselfors-koncernen och brukseran är över. Hasselfors Garden säljs till landets dominerande energitorvsproducent, Råsjö Torv (numera Neova AB).

År 2000 köper det finska storföretaget VAPO upp Råsjö Torv inklusive Hasselfors Garden och Hasselfors Garden blir ett dotterbolag till det VAPO-ägda trädgårdsföretaget Kekkilä. Kekkilä-gruppen i sin tur går samman med nederländska BVB-gruppen 2018 och har idag verksamhet i över 100 länder. VAPO byter 2021 namn och delvis inriktning och heter idag Neova Group.

Idag är Hasselfors Garden en av landets ledande producenter av odlingsjordar. Företaget arbetar med konsument- proffsmarknad- och anläggningsjordsmarknaden.

Lokala men en del av något större, och framtiden

Hasselfors Garden har en lång histora och är nu inne på ett nytt kapitel där de är en del av ett stort företag med globala ambitioner.

Innovationer, hållbarhet och odlingsglädje är viktiga ledord för vår framtid. Bara hållbara företag får en lång historia, säger Dennis Nilvér, Head of Finance and Controlling.

Dennis Nilvér, Head of Finance and Controlling, Hasselfors Garden.
Dennis Nilvér, Head of Finance and Controlling, Hasselfors Garden.

Eget forskningscenter

I Nederländerna ligger Kekkilä-BVB’s forsknings- och utvecklingscenter. Här satsas på innovationer för att finna nya hållbara råvaror, produkter och smarta tjänster. Behovet av livsmedel ökar i takt med urbanisering och växande befolkning.

Hållbara innovationer är avgö¬rande för att vårt företag ska kunna vara en del av en hållbar matproduk¬tion och bidra med en bra livsmiljö för människor även i framtiden, säger Dennis.

Kekkilä-BVB FoU-center i De Lier, Nederländerna
Kekkilä-BVB FoU-center i De Lier, Nederländerna. Foto: Hasselfors Garden

Fokus på kundens framgång

Kekkilä-BVB’s vill bidra till odlingsglädje med högkvalitativa produkter för så väl fritidsodlare som för den globala trädgårdsindustrin. Företaget har produkter som är anpassade för alla behov och odlingssätt.

Vi ser utmaningarna i att ge mat till en växande befolkning. Som en av Europas ledande tillverkare av odlingsmedia vill Kekkilä-BVB vara en föregångare i trädgårdsnäringen genom att visa hur man kan odla genom att använda mindre av jordens begränsade resurser, berättar Dennis vidare.

Växthusodling är viktig i den globala trädgårdindustrin.
Växthusodling är viktig i den globala trädgårdindustrin. Foto: Hasselfors Garden

Färdplanen

Färdplanen är indelad i fyra initiativ och åtta mål som tagits fram efter en kartläggning som visade de områden där företaget har eller kan ha störst inverkan på de globala utmaningarna. Målen är kopplade till ett urval av FN’s globala hållbarhetsmål. Det övergripande målet för Kekkilä-BVB är att 2030 vara ett nettopositivt företag.

Förutom miljön så tittar vi även på de sociala aspekterna och att de är i balans med vår ekonomiska hållbarhet, avslutar Dennis.

Efterbehandlad torvtäkt vid Porla nära Hasselfors.
Efterbehandlad torvtäkt vid Porla nära Hasselfors. Foto: Hasselfors Garden

Hasselfors Garden AB

  • Antal anställda ca 100 st
  • 3 produktionsanläggningar och 23 tillverkande återförsäljare
  • Torvproduktionen i Sverige hanteras av koncernens bolag Neova AB.

www.hasselforsgarden.se och www.hasselforsgarden.se/landscaping/

Kekkilä-BVB

  • Antal anställda ca 500 st
  • 12 egenägda produktionsanläggningar
  • Torvproduktionen hanteras gemensamt i alla länder inom Neova Group

www.kekkila-bvb.com/sv/ och www.neova-group.com/en

Länkar