Med biogas och jord i tankarna

Biogasproduktion ger en näringsrik restprodukt som blandad med torv ger en utmärkt odlingsjord. Tomat & chilijord är resultatet av gemensam produktutveckling mellan jordtillver­kare och biogasproducent.

Pia Holmberg är hortonom och Senior Product & Garden Specialist på Hasselfors Garden AB. Pia är även Svensk Torvs representant i GME, Growing Media Europe, som är en organisation för producenter av od
Pia Holmberg är hortonom och Senior Product & Garden Specialist på Hasselfors Garden AB. Pia är även Svensk Torvs representant i GME, Growing Media Europe, som är en organisation för producenter av od

Organiskt avfall är rikt på både energi och växtnäring. I en biogas­anläggning övergår energin i avfal­let till biogas (metan) i en process kallad rötning. Biogasen kan sedan användas som fordonsbränsle eller till uppvärmning. Samtidigt frigörs växtnäringen i avfallet och blir växt­tillgängligt. Tack vare att biogaspro­cessen sker i slutna rötkammare stan­nar växtnäringen kvar i den rötade slutprodukten som kallas biogödsel. Biogödsel används som gödselmedel i både jordbruk och trädgårdsproduk­tion och ger ett viktigt tillskott till ekologisk odling. Det naturliga krets­loppet sluts när växtnäringen återförs till jorden.

Mycket viktigt för användarna är att biogödseln har en säker kvali­tet. I Sverige finns en möjlighet för biogasanläggningarna att certifiera restprodukterna. Enligt systemet Certifierad återvinning är ett frivilligt certifieringssystem som bygger på öp­penhet mot kunden genom noggrann kvalitetsdokumentation och insyn vad gäller produktens kvalitet. Certifie­rad biogödsel produceras enbart av organiska rester från livsmedels- och/ eller foderkedjan, det kan vara skör­derester, vegetabiliska oljor, natur­gödsel och källsorterat matavfall från restauranger och hushåll.

Biogasproducenten Gasum har fem certifierade anläggningar runtom i Sverige och har arbetat med metoder för att separera den fasta och flytande fasen av biogödseln. Det jordtillver­kande företaget Hasselfors Garden såg möjligheterna med dessa produk­ter, särskilt den fasta delen som inne­håller både växtnäring och fibrer som kan bidra med volym och struktur till jordprodukterna.

Tomat & chilijord

Utvecklingsarbetet ledde till att Has­selfors Garden Tomat & chilijord lanserades säsongen 2019. Jorden består av ljus torv som blandats med Gasum Biokompost, som är den fasta fasen av biogödseln. Torvens goda egenskaper med ett lågt pH-värde och lågt näringsinnehåll gör det möjligt att tillverka en välbalanserad jord då torven späder ut den annars för kraf­tiga biokomposten. Komposten bi­drar med näring som långsamt avges till växterna i takt med tillväxten. En viktig faktor som gav jorden ett extra värde är att Gasum har anläggningar där enbart vegetabiliska restproduk­ter rötas. Torv och vegetabilisk bio­kompost gör att jorden kan märkas både ekologisk och vegansk. Just en sådan jord är något som efterfrågats i kretsar med vegansk livsstil.
Det här är bara ett exempel där torvens många goda egenskaper gör det möjligt att förädla restmaterial till efterfrågade produkter, något som är nödvändigt i den cirkulära ekonomin. Biogasproduktion gör det möjligt att både få energi och odlarglädje ur organiska restprodukter.

Hasselfors Garden
Länkar