Skogsprogrammets årskonferens i Stockholm

Skogsprogrammets årskonferens hade temat: Varför ser vi olika på skogen? Människor ser olika på skogen och dess användning och årets tema syftade till dialog om nyttjandet av skogen.

Skogsprogrammet är ett tvärsektoriellt redskap för regeringen att utveckla skogspolitiken. Enligt januariavtalet, punkt 26, ska det nationella skogsprogrammet utvecklas för att ytterligare främja en växande skogsnäring och ett hållbart skogsbruk. Programmet ska bygga på skogsvårdslagens två mål om produktion och miljöhänsyn, och särskilt fokus ska läggas på goda villkor för företagande i skogssektorn.

Visionen för skogsprogrammet är ”Skogen det gröna guldet ska bidra med jobb och tillväxt i hela landet samt till utveckling av en växande bioekonomi”. Sverige ska bli ett fossilfritt välfärdsland där skogen har en nyckelroll.

Branschföreningen Svensk Torv deltog på konferensens bägge dagar där det  bland annat diskuterades hur programmet kan utvecklas vidare i linje med den politiska inriktningen i januariavtalet och hur de regionala perspektiven fångas upp.

Bland talarna fanns Agneta Ögren särskilt utredare för skogsutredningen 2019. Utredningen har betydelse för torvbruket då den ska främja näringar med bas i skog. Svensk Torv kommer att uppvakta utredningen med våra synpunkter.

I arbetet med de regionala Skogsprogrammet har torvbruk en viktig roll att fylla inte minst för att öka träbyggandet och bredda med alla näringar som har kopplingar till skogsbruk samt innovationer. Vi ska uppvakta landshövdingarna för att berätta vad det svenska hållbara torvbruket kan bidra med till de regionala skogsprogrammen.

Här kan du läsa mer om konferensen.

Länkar