Skogsskötsel med nya möjligheter

Synpunkter på Skogsstyrelsens rapport:

Svensk Torv har skrivit ett remissyttrande på Skogssstyrelsens rapport Skogsskötsel med nya möjligheter.

Syftet med projektet Samverkansprocess skogsproduktion är att ta fram ett tydligt ställningstagande kring skogsproduktion inom ramen för hållbart och varierat skogsbruk. De fyra arbetsgruppernas rapporter med förslag inom sina respektive områden blev färdiga vid årsskiftet 2017/2018. Processgruppens förslag skickades ut på remiss till den 12 februari 2019. Efter behandling av synpunkterna som kommit in kommer processgruppen att presentera en slutrapport.

Rapporten ” Skogsskötsel med nya möjligheter” kom oss tillhanda i ett sent skede, men vi hoppas att våra synpunkter ändå tas tillvara. Vår förhoppning är också att de nära kopplingar mellan skogsbruk och torvbruk som finns gör att vi i fortsättningen inbjuds att medverka i rapporter och yttra oss över frågor som rör dessa frågor. Vi har läst rapporten som är mycket väl genomarbetad och har följande kommentarer till dess innehåll.

Läs Svensk Torvs yttrande här>>​

Remissvaren och mer information finns på Skogsstyrsens hemsida >>

Länkar