Ny efterbehandlingsmetod på torvtäkter

Solcellsparker ger stora klimatvinster och sparar mark

Att anlägga solcellsparker på dikade torvmarker efter avslutad skörd kan vara en alternativ efterbehandlings­metod.
– Avslutade torvtäkter lämpar sig utmärkt för solcellsparker eftersom det krävs så stora markytor, helst 25 hektar och större, säger Andreas Brännström på Better Energy Sweden AB.

Andreas Brännström
Andreas Brännström

Better Energy är ett nordeuropeiskt solenergibolag som är specialiserat på stora markbaserade solcellsanlägg­ningar.
   – Vi drivs av en önskan att ställa om hela länders energiproduktion till att kunna leverera obegränsad och billig grön energi. Det gör vi genom att ingåpartnerskap med lokala intressenter som kan vara en del i vår strävan att ha en positiv klimatpåver­kan för flera generationer framöver, förklarar Andreas Brännström.

Nu har Better Energy inlett förun­dersökningar för att se vilka färdig­skördade torvtäkter som kan vara intressanta för att ingåpartnerskap med. Det är främst de stora arealerna och närheten till elnätsanslutningar som lockar Better Energy att nu un­dersöka torvtäkter som avslutats. Det behövs ofta minst 25 hektar för att anlägga solcellsparken för ett hållbart ekonomiskt resultat.

– Jag har besökt ett stort antal helt olika torvtäkter, en har legat i träda i 50 år och en har pågående torvskörd och ska snart efterbehandlas. För oss är det viktigt att vi skapar förtroende och har en öppen dialog eftersom en investering innebär långa relationer, parken ska ståi 30 år, förklarar An­dreas och fortsätter:
   – Alla arealer är inte lämpliga för att anlägga en solpark, och det hand­lar ocksåom stora investeringar påupp till en halv miljard kronor för de stora solparkerna. Till det kommer 5-10 miljoner i kostnader bara för att driva utrednings- och tillståndspro­cesserna. Därför måste förundersök­ningarna göras mycket noggrant.

De största problemen för att förverk­liga projekten är tillståndsprocesser­nas oförutsägbarhet och hur elnätsan­slutningen ska lösas.
   – Vi möter både okunskap och motstånd i tillståndsprocesserna. Ett exempel är om anläggningen kan störa. Under själva konstruktionen, när solcellsparken byggs, uppstår det buller och trafik till området, men det pågår bara under en begränsad tid påtre-sex månader. Därefter är det tyst energiproduktion, berättar Andreas som även nämner den långa tid som ett tillstånd kan ta att fåbesked om, upp till fem år.

Den andra utmaningen för Better Energys solcellsplaner är att hitta elköpare som kan betala för elen från anläggningen, och den tredje är komplexiteten att bygga påtorvarea­ler som ofta är förhållandevis mjuka och våta.
   – Vi kan bygga solcellsparker i hela Sverige, men den ekonomiska kal­kylen där elprisen kommer in måste gåihop för att vi ska kunna satsa i projekten.

Better Energy hoppas kunna inviga den första solcellsparken påen efter­behandlad torvtäkt om ca tre år.
   – Vi har både de finansiella musk­lerna och den vilja som behövs. Vi är noga ocksåmed att säkra naturmiljön för växter och djur påplatsen och gör exempelvis viltkorridorer för djuren om det behövs, säger Andreas Brännström.

– Solcellsparker bidrar till den biolo­giska mångfalden och bör generellt byggas pålågavkastande mark med begränsade naturvärden. Detta gör att redan dränerad torvmark och solenergiproduktion leder till ekono­miskt hållbar energiproduktion.
   – Dessutom kan solenergiproduktion bidra till markägarens ekonomiska avkastning, och även vara ett diskus­sionsalternativ i termer av klimat­påverkan från torvutvinning, säger Andreas Brännström.

Detta håller Pia Holmberg, ordfö­rande i Branschföreningen Svensk Torv, med om.
– Vi ser en stor potential med denna efterbehandlingsmetod. Vi hoppas att myndigheterna och politikerna ska förståvilken möjlighet det här är och underlätta tillståndsprocesserna. Genom att anlägga solcellsparker påredan dikad torvmark som en efterbe­handlingsmetod får vi både kolsänkor och sparar jord- och skogsmark som kan användas till annat. Dessutom görs allt utan statliga subventioner, säger Pia Holmberg.

Text: Ingrid Kyllerstedt
Foto: Better Energy Sweden

Better Energy är ett av de ledande bolagen i Nordeuropa och bygger just nu bland annat en av Nordeuropas största solparker om ca 225 hektar. Det möjliggörs genom ett nära samarbete med stora bolag som kan köpa elen och de nationella elnätsbolagen som säkerstäl­ler infrastrukturen. Komplexiteten i dessa projekt är mycket stor, och förmågan och erfarenheten av att leverera stora projekt är Better Energys främsta konkurrensfördel.

I Sverige skördas torv bara på redan dikad torvmark som läcker växthusgaser. Efterbehandling är ett krav för torvtäktstillstånd och därmed skapas kolsänkor och utsläppen upphör. Det finns många efterbehandlingsmetoder; anlägga ny våtmark, ny skog, en mix av naturmiljöer med fågelholmar och vattenspeglar. Att anlägga solcellsparker är en ny efterbehandlingsmetod som kan kombineras med återvätning av marken.
För mer information om solcellsparker >>

Kontakta gärna Andreas Brännström, VD, Better Energy Sweden AB.
E-post: ab@betterenergy.dk
Tfn: 070-508 44 02

Better Energy Sweden AB
Länkar