Svensk produktion av odlingssubstrat

Branschföreningen Svensk Torv har genomfört en omfattande enkät bland sina medlemmar för att kartlägga vad som produceras med svensk växttorv, samt vilka andra material som används vid produktion av odlingssubstrat.

Delar av resultatet från Sverige kommer att ingå i en större undersökning som vår europeiska branschorganisation Growing Media Europe har initierat för att skapa ett bra faktaunderlag för samhällets olika aktörer när det gäller betydelsen av tillverkade odlingssubstrat och dess komponenter. Som odlingssubstrat räknas alla produkter som framställts med syftet att kunna odla växter i samt svampodlingstäckjord, men inte befintlig markjord. Inte heller rena jordförbättringsmedel eller olika täckmaterial ingår i definitionen odlingssubstrat.

Torven är dominerande och svår att ersätta vad gäller kvalitet och mängd

Torven har en helt dominerande roll för produktion av odlingssubstrat till växter. År 2020 användes 1,7 millioner m3 torv på detta sätt.

Inom den yrkesmässiga trädgårdsodlingen består i snitt 94,3 % av substratens volym av torv. Även på konsumentmarknaden har torven en mycket stark ställning med i snitt 81,7 % torv i jordprodukter. För anläggningsjord, som används vid markbyggnation, är det mineralmaterialen dominerande men även här används torv i ganska stor omfattning, ca 20%.

Torven är en förutsättning för att klara svensk trädgårdsodling som vi känner den idag, både för yrkesfolk och fritidsodlare. Såväl i Sverige som utomlands pågår mycket ansträngningar för att ersätta torven med mer cirkulära material men hittills har torvens specifika egenskaper varit svåra att ersätta både vad gäller kvalitet och i tillräckliga mängder.

Odlingssubstraten används för produktion av livsmedel och prydnadsväxter och i båda fallen är kvalitet och säkerhet ledord. Säkerheten gäller såväl för att de odlade växterna ska trivas men i lika hög grad för människor som handskas med och äter av produkterna liksom för den yttre miljön.

Sammanställningen är begränsad till att enbart gälla de råvaror som bygger volym i odlingssubstraten. Gödselmedel (såväl naturgödsel som mineralgödsel), kalk och andra mindre tillsatsmedel redovisas inte. Endast medlemmar i Svensk Torv har besvarat enkäten. Svar erhölls från totalt 25 olika producenter.

Yrkesodling

Totalt 252.000 m3 odlingssubstrat tillverkades i Sverige 2020 för att användas inom yrkesmässig odling. Inom denna sektor används en stor andel av substraten för odling av prydnadsväxter i krukor av olika storlek i växthus och plantskolor. Blomsterlök planteras och drivs ofta i lådor fyllda med dessa produkter. Fröplantor och sticklingar odlas upp i små behållare (pluggplantor) från några 10-tals milliliter till större behållare i odlingsramar. Svenska skogsplantskolor producerar närmare 400 millioner skogsplantor årligen på detta sätt. Frilandsodlade grönsaker startas i många fall som småplantor i växthus under kontrollerade former, sådda i jordkuber som pressats samman av substrat med särskilda egenskaper.

Torven är totalt dominerande (94,3 %) när det gäller att producera odlingsmedier med hög kvalitet, reproducerbarhet och säkerhet, en absolut nödvändighet för den som använder produkterna som en grund för sin egen försörjning. 2,9 % av volymbeståndsdelarna utgörs av olika mineralmaterial. De är i fallande ordning lera, sand, lättklinker (Leca), perlit och pimpsten. Den återstående andelen på 1,9 volym% utgörs av färsk bark, lagrad bark, grönkompost och andra komposterade material samt en ytterst liten mängd material från kokos.

Även andra odlingssubstrat som inte blandas upp (stenull, pimpsten, lavagrus mm) används i svensk yrkesodling t ex av tomat och gurka. Dessa framställs inte i Sverige och beaktas inte i denna sammanställning liksom ren vattenodling.

Fördelning av råvaror i substrat för yrkesodling.

Fritidsodling

Fritidsodlingen har på senare år mötts med ett ökande intresse och inte minst under pandemins första år 2020 var detta tydligt i samband med att människor i större utsträck¬ning vistades hemma. Fritidsodlingen fick då ett mycket tyd¬ligt uppsving. För att möta hobbyodlarnas behov framställ¬des i Sverige 2020 nästan 1,5 millioner m3 odlingsjord. Av detta gick en del på export främst till grannländerna Norge och Danmark.

Torv är den dominerande råvaran (81,7 volym %) på grund av dess många praktiska egenskaper men större andelar av cirkulära material används i denna varukategori. Tillgången på lämpliga produkter varierar och ofta utgör torv en för-utsättning för att kunna balansera kemiska och fysikaliska egenskaper hos de återvunna materialen. Det marknadsfördes några få helt torvfria konsumentprodukter men dessa utgjorde år 2020 endast 7 promille av totalvolymen.

Bark, både lagrad och/eller komposterad liksom färsk, används och utgör 9,8 volym %. Komposterade material Utgörs av grönkompost, komposterad fiber från pappersindustri och en del andra komposterade produkter från olika flöden i samhället. Dock använder ingen av producenterna rötslam, en missuppfattning som ibland förekommer. Även en mindre mängd mineralbaserade material finns med i blandningarna. Sand, grus, lättklinker (Leca) och lera används liksom en aning perlit. Totalt utgör mineralerna 3,5 %. Slutligen förekommer det en liten mängd biokol (0,2 %), en ingrediens med organiskt ursprung med fördelen att den bryts ned mycket långsamt och därigenom ger upphov till mycket lite växthusgasutsläpp kopplade till dess omsättning i jorden.

Fördelning av råvaror i substrat för fritidsodling.

Anläggningsjord

Svaren i enkäten omfattade även framställning av drygt 1,4 millioner m3 anläggningsjordsprodukter. Sammansättningen av dessa produkter skiljer sig markant från de båda tidigare kategorierna och tillverkningen sker hos betydligt fler än de 25 som svarat på enkäten. Jordarna som används inom denna sektor kan ha mycket skiftande karaktär och vi betraktar inte alla produkter som används i dessa sammanhang som odlingssubstrat. I samband med byggnation på tidigare odlad mark är det vanligt att ta tillvara s.k. avbaningsmassor och återanvända för grönytor mm. Detta betraktar vi inte som odlingssubstrat. Sammanställningen omfattar de produkter som tillverkas för att uppfylla en förutbestämd specifikation, som läggs ut på befintlig markterrass eller annat underlag och vars uttalade syfte är att utgöra grunden för etablering av ett nytt växtskikt.

Fördelning av råvaror i anläggningsjord.

Då torven utgör en liten del i anläggningsjorden redovisar vi inte mer utförligt här. För den som är intresserad och vill veta mer, maila oss gärna på info@svensktorv.se.

Text: Claes Bohlin och Pia Holmberg

Branschen levererar grundmaterial för odling av grönsaks-, prydnadsväxt-, frukt-, bär- och skogsplantor såväl inom yrkesmässig odling som till fritidsodlare och är därmed samhällsviktig för både livsmedelsförsörjning och välbefinnande. Foto: Hasselfors Garden
Branschen levererar grundmaterial för odling av grönsaks-, prydnadsväxt-, frukt-, bär- och skogsplantor såväl inom yrkesmässig odling som till fritidsodlare och är därmed samhällsviktig för både livsmedelsförsörjning och välbefinnande. Foto: Hasselfors Garden
Länkar