Torv – bästa basen för odlingsjord

Torven är ett av de viktigaste och mest använda naturliga växtsubstraten vid trädgårdsskötsel. Jordpåsen du bär hem till din trädgård är ofta baserad på torv. 380 miljoner skogsplantor drivs upp i torv varje år. Nästan alla odlade bär och grönsaker du äter är odlade i torv.

Vår bransch förser förväntansfulla fritidsodlare med jordsäckar genom många kanaler; trädgårdshandeln, bygghandeln och dagligvaruhandeln. Men med ett stort odlingsintresse kommer även ett stort miljöengagemang och diskussionen om torvens klimatpåverkan är högaktuell. Vi har därför sammanställt några frågor och svar om torven.

Vad är torv?

Torven har sitt ursprung i torvmossar och är en organisk jordart. Det innebär att den huvudsakligen består av förmultnade växtdelar. Torvmossar bildas när sjöar och kärr växer igen med vitmossor som lagras i den blöta miljön. Torvbildningen påbörjades för över 10 000 år sedan när inlandsisen drog sig tillbaka. Sverige är ett av världens mest torvtäta länder och torvmarker utgör 15 procent av landarealen. Torvskörd sker på 12 000 ha vilket motsvarar 5 promille av all dikad torvmark. Och denna mark har tillkommit genom att staten uppmuntrade och i många år gav bidrag till att markägarna skulle dika ut sina våtmarker.

Vilken torv används till odlingsjord?

För torvbrukets behov räcker de mossar som redan är dikade för ett hållbart torvbruk och inga anspråk görs på orörda mossar. Torvbranschen i Sverige är hårt reglerad och torvskörd sker kontrollerat med myndigheternas tillstånd. Branschen har själv tagit fram en certifiering, Responsibly Produced Peat som innebär ansvarsfull hantering av torvmarkerna. För att få torvtäktstillstånd krävs att marken alltid efterbehandlas. Därför är en central del för medlemsföretagen i Branschföreningen Svensk Torv att både skörda torven och efterbehandla marken. I och med efterbehandlingen skapas nya torvmarker, skogar och sjöar som ger värdefull naturmiljö för växter, djur och människor. Branschföreningen Svensk Torv verkar för att Sveriges torvmarker ses som en värdefull, inhemsk råvara och naturresurs, samt att torven förvaltas på ett hållbart sätt.

Varför är torv den bästa basen för odlingsjord?

Torv som skördas på mossen är näringsfattig. Det är en fördel när den ska användas i jord för då går det att tillsätta exakt de näringsämnen som de växter som ska odlas behöver. Näring tillförs alltså till torvbaserad jord med hjälp av olika gödselmedel och andra tillsatser som till exempel kompost. Torvbaserad jord har utmärkta egenskaper för odling, speciellt i krukor och avgränsade bäddar, samt en bra struktur och goda vatten- och näringshållande egenskaper. Torven har en unik förmåga att lagra fukt och näring. Den gör att jorden får en luftigare struktur vilket ger mycket bra odlingsegenskaper.

Hur ser torvens klimatpåverkan ut?

Redan dikad torvmark läcker växthusgaser, men genom att vi har ett miljöanpassat torvbruk så är det viktigt att se till helheten. Odlingen med torvbaserad jord binder i sig växthusgaser och gör marken bördigare och odlingen blir säker och svinnet minskar. Torv binder också vatten vilket minskar åtgången på denna viktiga resurs.

Genom efterbehandlingen blir torvmarkerna värdefulla naturmiljöer och växthusgasutsläppen upphör. När vi använder den svenska torven från dikade torvmarker skapas dessutom närodlad och hållbar odling och skogstillväxt.

Foto: Emmaljunga Torvmull AB
Foto: Emmaljunga Torvmull AB
Länkar