Ur tidningen Viola nr 1 | 2023

Torv betyder mycket för tillgången på livsmedel

Torv har en avgörande roll för tillgången på mat, menar Jaco Dijkshoorn på Kekkilä-BVB som är ett av Europas ledande företag inom odlingssubstrat för professionell odling och den största producenten av jord för hem och trädgård.

 – Torv är den råvara som representerar den största volymen på marknaden vad gäller odlingssubstrat. Ser man till hela marknaden och inkluderar alla de olika odlingssubstrat som finns så står torv för cirka två tredjedelar av den totala volymen, säger Jaco Dijkshoorn, Director BU Materials and Procurement vid Kekkilä-BVB.

– Fördelarna med torv är att det är en råvara som är tillgänglig i stora volymer. Torv är också en av de mest pålitliga produkter när det gäller att producera rena, hälsosamma livsmedel effektivt och utan pesticider eller andra förorenade element.

Andra positiva egenskaper är att den magasinerar värdefulla resurser som vatten och gödningsmedel samt att det är enkelt att recirkulera vatten och näring i odlingssystemen genom att använda torv som ett substrat.

En annan fördel som Jaco Dijkshoorn framhåller är att torven går att använda i små volymer, per planta, tack vare dess höga kapacitet att magasinera vatten. Vid import och export av torv som råmaterial kan den fraktas i stora och mer miljövänliga fartyg jämfört med tidigare. Exporten av färdiga produkter görs genom komprimerade balar vilket torven är utmärkt för. Det innebär att själva frakten blir mer hållbar och bidrar till ett mer hållbart klimatavtryck.

– Dessutom tillkommer omställningen med att gå ifrån att odla på friland samt ett växande behov av att vara försiktiga med hur vi använder andra dyrbara resurser när det kommer till odling av livsmedel. Vi behöver spara på både dyrbart sötvatten samt gödningsmedel och förebygga att de inte går till spillo, säger Jaco Dijkshoorn, Kekkilä-BVB.

Jaco Dijkshoorn, Director BU Materials and Procurement, Kekkilä-BVB
Jaco Dijkshoorn. Foto: Kekkilä-BVB

Förtydligande: Ta tillvara torven före återvätning

Branschföreningen Svensk Torv motsätter sig inte återvätning där så är möjligt och lämpligt, men anser att råvaran torv först bör tillvaratas för att ge ett bättre  efterbehandlingsresultat men också för att råvaran inte ska förslösas utan komma samhället till nytta.

Torvbruket och Branschföreningen är måna om ett fortsatt svenskt torvbruk och förespråkar istället att torven tas tillvara där så är möjligt och lämpligt innan man dämmer diken
i dessa marker.

Återvätning förs fram som en effektiv åtgärd att stoppa emissioner, men det finns alternativ som har samma gynnsamma klimateffekter och som bygger på att torven tas om hand och nyttiggörs. Andra effektiva  efterbehandlingsmetoder är att anlägga öppna landskap med fågelsjöar/ våtmarker, solcellsparker med paludikultur, lövskog/ blandskog samt en kombination
av dessa metoder.

Nygårdsmyren, foto: Mats Henriksson
Nygårdsmyren, foto: Mats Henriksson

Fem korta om torv:

 1. En halv procent av Sveriges dikade torvmarker
  används till torvbruket.
 2. Torven skapar stor samhällsnytta som odlingssubstrat,
  strö och fodertillskott till djur samt energi.
 3. Efter avslutad täkt är det lagkrav på att marken
  ska efterbehandlas, då kan nya våtmarker och fina
  naturmiljöer skapas.
 4. Torv finns tillgänglig i stora volymer, kan lagras och
  fraktas effektivt eftersom den är komprimerbar.
 5. Torv ger en säker odling med låg användning av
  vatten, gödsel och växtskydd. Torven möjliggör att
  cirkulära material kan användas i jordblandningar.
Viola nr 1/2023
Denna artikel finns med i Tidningen Viola nr 1 / 2023
Torvskörd, foto: Hasselfors Garden
Torvskörd, foto: Hasselfors Garden
Länkar