Utan torvjord växer inte skogen

Krönika i BIOENERGI nr 2 2020
Sveriges första nationella skogsprogram antogs av riksdagen 2018. Intresset för att få medverka i förarbetet var stort och vi i Branschförening­en Svensk Torv var mycket snabba med att anmäla vårt in­tresse. Tyvärr avslogs vår in­tresseanmälan och vi fick därmed inte möjligheten att vare sig få påverka i utformningen eller bidra med våra expertkun­skaper.

Bioenergi nr 2 2020
Bioenergi nr 2 2020

Det kan vara en av anled­ningarna till att programmets intention om en växande bio­ekonomi inte kommer kunna infrias. Orsaken är att det i det nationella skogsprogrammet inte finns någon skrivelse om vad Sveriges skog planteras i. Ingenstans berörs den viktiga förutsättningen att det måste finnas tillräckligt med odlings­substrat i form av torv till alla de närmare 400 miljoner skogsplantor som varje år är förutsättningen för att skogen ska växa på ett hållbart och sä­kert sätt. Denna fråga har, märkligt nog, helt förbisetts.
 
Varför är tillgång på torv en förutsättning för tillväxten i det svenska skogsbruket? Varje planta måste gro för att det ska löna sig för skogsbolagen och torv av hög kvalitet är det enda substrat som har de rätta egen­skaperna. Svensk låghumifie­rad (svagt nedbruten) torv ger en bra balans mellan luft och vatten till rötterna och förser plantan automatiskt med rätt pH-värde.
 
Tillgången på torv som od­lingssubstrat är alltså central. Men då torvbruket är under hård press och eftersom till­ståndsprocessena inte fungerar, är risken nu att det inte finns svensk hållbar torv som täcker behoven. Av tio ansökningar för torvskörd stoppas nio. Av­slagen görs ofta på grund av handläggarnas personliga åsik­ter om torv. Detta tog vi upp med landsbygdsministern Jen­nie Nilsson som svarade att det är oacceptabelt. Men problem kvarstår, trots ministersvaret.
 
Likadant är förhållandet när det gäller Sveriges beredskap i coronakrisen. Vi har kontaktat flera beredskapsansvariga på olika myndigheter, exempelvis Jordbruksverket, och de inty­gar samfällt att det inte finns någon beredskap för att Sverige ska ha tillräckligt med torv för att kunna odla skogsplantor, bär och grönsaker i.
 
Skogsstyrelsen har också tappat bort denna fråga i den nyligen släppta rapporten ”Skogsskötsel med nya möjlig­heter”. I remissvaret från Branschföreningen Svensk Torv skrev vi att det är mycket viktigt att behovet av torvbase­rad jord inom skogsbruket synliggörs för beslutsfattare och myndigheter.
 
Men inget av detta togs upp i den slutgiltiga rapporten. Ing­et omnämns kring odlingssub­stratet torv som skogsplantorna måste ha tillgång till.
 
Det finns alltså all anled­ning för Svebio och bioenergi­branschen att känna oro, inte bara över coronaviruset, utan också över att den skogspro­duktion som utgör själva grunden för biomassan, i form av livsdugliga skogsplantor, kan vara i fara eftersom till­gången på den torvbaserade jord som är förutsättningen inte säkerställts – varken hos Skogsstyrelsen eller någon annanstans.

Ingrid Kyllerstedt
Politik och kommunikation
Branschföreningen Svensk Torv

Skåttmyra, Ljusdal
Skåttmyra, Ljusdal
Länkar