Återvätningens effekter är inte klarlagda

Våtmarker har viktiga funktioner som bland annat vattenreservoarer och gynnar den biologiska mångfalden. De kan även fungera som kolsänkor. Våtmarkerna i Sverige har dikats ut av staten för att de skulle bli mark för jordbruk och skogsbruk. 99,5 procent av de dikade torvmarkerna är det jordbruk och skogsbruk på. Torvbranschen är endast på 0,5 procent av dessa dikade torvmarker som medlemsföretagen efterbehandlar till värdefulla naturmarker.

Det finns flera risker med att återställa till våtmarker utan rätt kompetens. Det faktum att de av staten utdikade torvmarkerna släpper ut koldioxid betyder inte automatiskt att återställande av våtmarker i massiv skala är en bra idé.

Det här kan du läsa mer om i en artikel i GP.

Länkar