Vi, regeringen och lagstiftaren använder samma ord

- skörda och utvinna

Det är en farlig utveckling som pågår i medie-sverige. De pressetiska reglerna som bland annat säger att båda sidor ska ges möjlighet att höras när det finns en problembild för att resultatet ska bli balanserat och att journalisten ska förhålla sig neutral till sitt ämne tillämpas alltmer sällan. Reportern vill till varje pris få igenom sin tes, hur dåligt underbyggd och felaktig den än är. Reportageidén blir viktigare än faktamässigt underbyggd journalistik och resultatet blir att mycket som rapporteras blir vinklat och präglat av reporterns egna åsikter.

SVT är tyvärr inget undantag och i programmet Uppdrag Granskning den 13 oktober fanns inget som balanserade den negativa bild som redaktionen ville ge. Bland annat utelämnades helt den viktigaste klimatinsatsen som torvbruket gör för Sverige: Att genom den obligatoriska efterbehandlingen stoppa ett av Sveriges största markutsläpp, från de dränerade torvmarkerna som orsakats av bidrag från staten i över 100 år för att utöka jord- och skogsarealen i landet. De största utsläppen från de dränerade torvmarkerna kommer från jord- och skogsbruket som står för 95,5 % av de totala växtgasutsläppen. Torvbruket som står för de resterande 0,5 %, det vill säga 12 000 ha, fick huvudrollen trots att fakta visar att vi endast har en knappt synlig biroll i detta klimatdrama.

Däremot ägnades en stor del av programmet till vilket ord som beskriver vår verksamhet bäst. Det påstås att vi med lobbying och på ett felaktigt sätt använder ordet ”skörda” utan att vi i programmet får en chans att förklara vilken grund vi har för detta: Regeringen använder själv orden ”skörda” och ”utvinna”.
Torvbruket lyder under beslutad svensk lagstiftning. När torvlagen avskaffades för att ingå i Miljöbalken, där alla gröna näringar ingår, skrev regeringen en proposition; ” En samlad torvprövning”. I den används båda dessa begrepp: Skörda och utvinna. Se Avsnitt 4 där det står: ”Under kalla och blöta somrar utvinns generellt sett mindre torv än under varma och torra somrar eftersom det översta lagret av torven måste avvattnas för att kunna skördas.”
Denna proposition är grunden till att torvbruket nu ingår i Miljöbalken där termen är skörda (skörda potatis, råg och torv). Ordet bryta omnämns i propositionen som ett begrepp inom minerallagstiftningen. Jordarter utvinns medan mineraler bryts enligt minerallagstiftningen. Sedan 2017 ingår all tillståndsprövning av torvtäktsverksamhet i Miljöbalken och i tillstånden definieras skördemetoderna.

Sammanfattning:

Nomenklaturen som regeringen och lagstiftaren använder är skörda och utvinna torv. Den som vill ha ytterligare faktaunderlag kan se i Miljöprövningsförordningen 2013:251, rubriken till kap 4 där det står att ”utvinning” är det som gäller för täkt av torv.
Detta har inget med lobbying att göra, det handlar om att följa lagen som vi lyder under, Miljöbalken, och dess nomenklatur – det fick vi säga i UG men tyvärr inte utveckla vilket vi nu gjort här.

Ingrid Kyllerstedt
chefredaktör, ansvarig politik och kommunikation

Ingrid Kyllerstedt
Länkar