Torv som beredskapsbränsleutreds i ny rapport

Att Sverige måste se över sin beredskap och självförsörjningsförmåga vid en kris blir alltmer uppenbart. Det gäller särskilt tillgången av inhemska råvaror vid en avstängning då import är omöjligt. Det är ett av skälen till att Energimyndigheten nu beställt en rapport som analyserar torvens förutsättningar som beredskapsbränsle. Rapporten ska ge ett ”övergripande och kortfattat kunskapsunderlag om några av torvens väsentliga för och nackdelar som beredskapsbränsle.” Och inte nog med det, uppdraget ska även omfatta hur mycket torv som skulle behövas, hur torven ska lagras, kan torv anses vara ett additiv och vilken inverkan har torv på andra bränslen och produktionsanläggningen.

Rapporten blir klar i början av oktober efter denna artikels publicering men branschföreningen Svensk Torv har varit delaktiga genom att förse rapportens författare med faktaunderlag, forskningsrapporter och experter på energitorv som har intervjuats.

Värt att notera är att Finland redan har ett beredskapslager med fossilfri torv, till en del bestående av torv från Sverige. Men Sverige har endast fossil olja som beredskapsbränsle. I rapportens direktiv ingår en jämförelse mellan ländernas miljölagstiftning, pannor och lagringsmöjligheter.

Energitorv har minskat med 90 procent de senaste åren och är på väg att helt raderas ut ur det fossilfria bioenergisystemet. Orsaken till det är främst politiska beslut som skiftat över tid. På 1990-talet var torv en viktig inhemsk energiresurs. Idag är den under avveckling trots att den behövs eftersom den minskar importberoendet av fossilt svavel, brist på inhemsk biomassa och risken att Sverige står helt utan förmåga att ge värme i bostäderna under vinterhalvåret.

Redan idag är konkurrensen om biomassan hård och en stor andel av det som behövs för Sveriges behov av värme och el importeras. Fram till 2017 hade Sverige en torvlag som garanterade Sveriges befolkning energitrygghet i form av inhemsk, fossilfri torv genom att tilldela koncessioner.

– Denna beredskapslag avskaffades av Riksdagen 2016 när vi trodde freden  varade för evigt. 2023 har vi en helt annan situation med krig i vår omvärld. Både torv för energi och för odling behöver få en plats när det gäller Sveriges förmåga till självförsörjning. Därför behövs en motsvarande översyn även av växttorv och strötorv, säger Pia Holmberg, ordförande Branschföreningen Svensk Torv.

Text: Ingrid Kyllerstedt

Torv som beredskapsbränsle utreds i ny rapport
Länkar