Krönika i BIOENERGI nr 6 2021

Energitorven måste snabbutredas innan en lokal och klimateffektiv råvara försvinner

Energitorven har minskat med 90 procent och kommer snart raderas ut från energisystemet.

Våra energibolag larmar om att situationen är oerhört akut. Beslut fattas om att helt avveckla energitorv. Även värden för miljardbelopp kommer att förstöras när energibolagens egna torvtäkter, som finns lokalt, våtläggs utan att torven första tas tillvara. Täkterna har många års tillstånd kvar och investeringskostnaderna går förlorade liksom arbetstillfällen och de klimatfördelar som efterbehandlingarna i form av kolsänkor och ökad biologisk mångfald ger.

Ingen konsekvensanalys är gjord på riksplanet utan här handlar det om enskilda beslut i Sveriges olika energibolag, både kommunala och privata. Om inget görs kommer det inte finnas någon möjlighet att använda detta inhemska, närproducerade och hållbart skördade bioenergibränsle.

Beslutet är oåterkalleligt och torven är förstörd för all framtid. Och detta sker utan att forskarna är eniga om att den gigantiska våtläggningen inte kommer ge andra utsläpp i form av metan samt en försumpning av miljön.

Klart är att det är invånarna, främst i norra Sverige, som kommer att få känna av de negativa följderna av dessa ogenomtänkta beslut hos energibolagen:

Bioenergitidningen nr 6 2021
  • Effektiviteten i pannorna kommer gå ned med tio procent hos alla kraftvärmeverk eftersom importerat fossilt svavelgranulat – som måste ersätta torv för att pannorna inte ska rosta – saknar torvens samförbränningseffekt.
  • Sverige kan komma att, istället för att använda torv, importera biomassa från andra länder med längre transportavstånd som följd och därmed lägre klimatnytta jämfört med att använd ett lokalt producerat bränsle.
  • Torvtäkter som i dag ger både närproducerad biomassa, klimatfördelar och biologisk mångfaldsfördelar kommer att upphöra och värden på miljarder kronor försvinna, liksom arbetstillfällen och infrastruktur som gör landsbygden levande.
  • Återvätningens konsekvenser för klimatet är inte klarlagda. Följden kan bli ökade metanutsläpp och försumpning av miljön.
  • När energitorven försvinner har Sverige inget lagringsbart, närproducerat biomaterial för energiproduktion vid kris och beredskap.

Branschföreningen Svensk Torv protesterar mot att detta sker utan en konsekvensanalys på riksnivå. Vi vill att regeringen tillsätter en snabbutredning som kan utreda konsekvenserna ur ett brett perspektiv där alla faktorer tas med, även beredskapsperspektivet.

Sverige har inte råd att lägga energitorven i graven utan en ordentlig, bred och nyanserad och faktamässigt välunderbyggd konsekvensanalys.
Vem vågar säga emot efter att ha läst detta?

Ingrid Kyllerstedt
Branschföreningen Svensk Torv
Politik och kommunikation

Läs uppropet här
Här kan du ladda ner Svensk Torvs uppropt som pdf

I ljuset av att fossil naturgas nu föreslås ingå i EU:s taxonomi är det mer angeläget än någonsin att Sveriges Regering och Riksdag tar ett ordentligt grepp om situationen. Den svenska hållbara energitorven är ett oslagbart övergångsbränsle och utan det blir Sverige importberoende av svavel från Polen och trädbränsle från Brasilien – förutom de andra konsekvenserna vi nämner i Uppropet.

Läs gärna även: EU ETS artikel 24a kan klassificera 10 procent av energitorv som additiv.
och: 99,5 procent av den dikade torvmarken är skogs- och jordbruk, endast 0,5 procent är torvbruk.

Länkar